Pedagogisch beleid

Peutersaen kinderopvang biedt peuteropvang en buitenschoolse opvang. Omdat de leeftijden van deze twee groepen uiteen liggen, hebben wij ervoor gekozen om per opvangvorm een pedagogisch beleidsplan te schrijven.

Pedagogisch beleidsplan BSO BOR 

Pedagogisch beleidsplan 0-4

Daarnaast vindt u hieronder het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid voor de gehele organisatie.

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Peutersaen wil een eenduidige en continue opvoedkundige kwaliteit ontwikkelen en bewaken. Het pedagogisch beleidsplan biedt de pedagogisch medewerkers een richtlijn voor het pedagogisch handelen en geeft ouders inzicht in de werkwijze op de peuteropvang.

Peutersaen biedt elk kind de ruimte om zich op zijn eigen manier en tempo te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. De pedagogisch medewerkers stimuleren de emotionele, sociale, creatieve, lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling van het kind.

Een goede relatie tussen pedagogisch medewerker en kind is belangrijk, evenals een goede samenwerking tussen pedagogisch medewerker en ouders. Ouders zijn hoofdveratnwoordelijk voor de opvoeding. De pedagogisch medewerkers delen deze verantwoordelijkheid met de ouders.

Binnen Peutersaen worden bij de opvoeding algemeen aanvaarde regels en normen gehanteerd. Pedagogisch medewerkers gaan op een opbouwende en niet kwetsende manier om het gedrag en de emoties van de peuters. Deze positieve opvoedingsaanpak stelt kinderen in staat de vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. Er wordt veel aandacht besteed aan spraak- en taalontwikkeling. Bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie worden uitgebreidere programma’s en lesmethodes gehanteerd die gericht zijn op het verkleinen van taal- en ontwikkelingsachterstanden.

De dagindeling is vrijwel altijd hetzelfde. dit biedt peuters houvast en duidelijkheid. Ze spelen vrijwel dagelijks buiten en doen mee aan creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. Daranaast leren ze ook om samen te spelen.

Elke locatie van Peutersaen voldoet aan alle eisen op het gebied van (brand)veiligheid en hygiëne. Er is een luizenprotocol, een calamiteitenplan en alle leidsters zijn in het bezit van het certificaat bedrijfshulpverlener.