Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor Peuteropvang en VVE wordt in 12 termijnen per jaar geïnd via een automatische incasso, steeds op de 24e van de maand of de eerstvolgende werkdag. Wij berekenen geen administratiekosten. Bij niet tijdige betaling handelt Peutersaen conform de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Zie www.wetten.overheid.nl/BWBR0031432.

De bijdrage wordt berekend op basis van het gezinsinkomen: het brutosalaris van beide ouders, inclusief ploegen-/onregelmatigheidstoeslag, overwerk, provisie of alimentatie. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun saldo toereikend is. Peutersaen kan bij betalingsachterstand uw peuter de toegang tot de peuteropvang ontzeggen totdat de openstaande bedragen betaald zijn.

Gemeentesubsidie of Kinderopvangtoeslag De gemeente subsidieert het Peuterarrangement voor 6 uur per week voor peuters van 2 tot 4 jaar of voor 12 uur per week indien uw peuter in aanmerking komt voor VVE. Dit doet de gemeente in principe voor alle peuters die naar een peuteropvanglocatie zonder LRKP-nummer gaan. Ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag komen niet in aanmerking voor gemeentesubsidies. Zij moeten de Kinderopvangtoeslag direct zelf aanvragen en hebben daarvoor een LRKP-nummer nodig. Kijk hier voor de LRKP-nummers.

Klik hier voor kinderopvangtoeslag tabel

Voor ouders die in de toekomst gebruik gaan maken van peuteropvang:

  • Bij plaatsing van uw kind op de opvang verzoeken wij u ons de inkomensgegevens te verstrekken. U dient een kopie te overleggen van de belasting jaaropgave of recente salarisstroken van beide ouders. Uw gegevens kunt u in gesloten enveloppe bij de peuteropvanglocatie inleveren of opsturen naar Peutersaen, Hendrick Rietschoofplein 2, 1506 GV Zaandam. Wij stellen dan het voor u geldende tarief vast.
  • Wijzigingen in het inkomen, die voor de berekening van de ouderbijdrage van belang zijn, dient u door te geven aan Peutersaen (inclusief schriftelijke bewijzen).
  • Gezinnen die uitsluitend een inkomen volgens het wettelijk minimumloon of een uitkering volgens de Algemene Bijstandswet ontvangen vallen in tariefgroep 1.
  • Als wij geen inkomensgegevens hebben op het moment dat uw kind is begonnen op de peuteropvang, plaatsen wij u automatisch in de hoogste tariefgroep. Dit kan in overleg met ons gewijzigd worden (na toezending van de jaaropgaaf van het voorliggen jaar en/of recente salarisstroken). De nieuwe tariefgroep gaat dan in per de volgende maand en wordt niet met terugwerkende kracht berekend.
  • Op verzoek kunt u per half jaar een overzicht van uw betalingen ontvangen.